Návrat na hlavnú stránku
Analytické prístrojePoľn. a potrav. sektorPríprava vzorkyFiltr. papierNábytokVýroba dest. vodyPomôckySpotr. materiálLab. skloServis
 


Spektrofotometre.


Lumex RA915+ - nová dimenzia v oblasti analýzy Hg.

Atómový absorpčný spektrometer RA 915+ je určený pre stanovenie obsahu Hg v ovzduší (pracovná, vonkajšia emisia, imisie, pôdný vzduch, skládkové plyny, atď .), vodných vzorkách i v pevných a práškových vzorkách. Svojou konštrukciou predstavuje úplne novú kategóriu v oblasti analýzy Hg. Spektrometer využívá atomovú absorpčnú spektrometriu so Zeemanovskou korekciou pozadia a vysokou rychlosťou modulácie polarizovaného žiarenia (ZAAS-HFM). V kombinácii s unikátnou optickou celou o dráhe optického lúča 10 m je potom možné dosiahnúť veľmi vysokú citlivosť analýzy, ale zároveň tiež vynikajúcu selektivitu vďaka použitému spôsobu korekcie pozadia. Je tak možná napríklad priama analýza Hg v spalných plynoch spalovní, alebo analýza Hg v pracovnom prostredí kontaminovaného výparmi organických látok a prašnými aerosolmi. Základné charakteristiky prístroja je možné zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 • Extrémne nízke detekčné limity a veľmi vysoká selektivita
 • Veľmi jednoduchá analýza ako v laboratóriu tak i v teréne
 • Plne automatické kontinuálné monitorovanie Hg v ovzduší
 • Prídavný modul pre analýzu vodných vzoriek technikou studených pár
 • Prídavný modul pre termooxidačné stanovenie vo vodných i pevných vzorkách
 • Integrovaný po č íta č a LC panel + pripojenie na PC a PC software
 • Konštrukcia spektrometra: Spektrometer využívá priameho Zeemanovho javu, kedy zdroj žiarenia (ortuťová výbojka) je umiestnená v permanentnom magnetickom poli, kde je čiara 254 nm štiepená na neposunutú p a posunuté s komponenty. Žiarenie vstupuje do patentovaného modulátoru polarizačného žiarenia, ktorý moduluje žiarenie na frekvenciu 50 kHz. Striedavo je potom meraná celková absorbcia a absorbcia pozadia. Zároveň je, tak ako je u Zeemanovských spektrometrov obvyklé, dosiahnuté stability dvojlúčového systému (stále sa porovnávajú dva signály z jedného zdroja žiarenia). Žiarenie je ďalej vedené do cely s mnohonásobným priechodom, ktorého ekvivalentná dĺžka je cca. 10 m. Táto cela je vybavená špeciálnými vysoko reflexnými zrkadlami pokrytými interferenčným filtrom. Dochádza tak k presnej izolácii iba čiary 254 nm a zároveň je úplne potlačené nerezonančné a rozptýlené žiarenie. Ako detektor je použitý veľmi kvalitný fotonásobič firmy Hamamatsu. Signál je ďalej zpracovávaný veľmi kvalitnými AD prevodníkmi, digitálnými obvodmi a interným mikropočítačom. Výsledky sú spracované buď vnútorným mikropočítačom a zobrazované na zabudovanom LCD displeji, alebo sú spracovávané v externom počítači typu PC a v softvéri v prostredí Windows 95/98. Prístroj je zároveň vybavený pumpou s riadeným výkonom a systémom internej kalibrácie, takže je možné prevádzať priame monitorovanie obsahu Hg v ovzduší vo veľmi širokom rozsahu koncentrácií. Vďaka tejto úplne „priechodzej“ konštrukcii spektrometra sú tiež minimalizované pamäťové efekty, čo hrá významnú úlohu hlavne pri analýze vodných roztokov, alebo pevných vzoriek.

  Modul analýzy vodných roztokov RP-91: Tento modul využíva techniku studených pár v dávkovom usporiadaní. Vďaka tomu je dosahované extrémne nízkych DL (0.6 ng/l pre 10 ml vzorku). Spektrometer môže fungovať tiež ako veľmi citlivý detekčný systém pre Vaše FIA systémy, alebo kontinuálne generátory.

  Modul analýzy pevných vzoriek RP-91C: tento modul využíva termooxidačného stanovenia Hg. Vzorka je najprv spálená v prvom stupni atomizátoru a následne dopálená v druhej sekcii pri 800 °C, kde zároveň dochádza k katalytickému dokončeniu oxidácie. Vzniklé spaliny sú vedené priamo do spektrometra RA-915 bez nutnosti zakoncentrovania na amalgamátoru. Vlastná analýza je rýchla (1-2 minúty) a nehrozia pamäťové efekty na amalgamátore. Software umožňuje tiež špeciálny režim analýzy „Thermoscan“, v ktorom je vzorka v prvej sekcii atomizátora zahrievaná postupne podľa predom zvoleného teplotného programu. Je tak možné dosiahnuť špeciácie rôzných foriem Hg vo vzorke.


  ţ Bližšie informácie v tabuľke (formát pdf).

    KALORIMETRE
    SPEKTROFOTOMETRE
  AAS
  ICP
  ICP-MS
  UV-VIS
  FTIR
  NIRS
  X - Ray
  Plameňový fotometer
   Lumex RA915+
    VÁHY
    REFRAKTOMETRE
    POLARIMETRE
    PH, OXI A KONDUKTOMETRE
    MIKROSKOPY
    VODNÁ AKTIVITA
    MYKOTOXINY
    RHEOMETER
    VISKOZIMETRE
    TITRÁTOR
    HPCL CHROMATOGRAFY
  Na požiadanie Vám zašleme bližšie technické a cenové informácie.
  © 2002 Intertec, spol. s r. o. | spracovanie Sattva Creative